ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepasselijkheid

1.      Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en met Autoparts aangegane overeenkomsten.

2.      Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.

3.      Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

4.      Indien ook de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Autoparts is ingestemd.

5.      Onder “koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Autoparts in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

6.      Autoparts behoudt zich het recht voor, deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

7.      Door het gebruik van de webshop van Autoparts en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld binnen de webshop.

8.      Autoparts is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

1.      Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële koper tot het plaatsen van een order. Autoparts is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het plaatsen van een order door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.      Met uitzondering van contante verkopen en vooruitbetalingen komen overeenkomsten niet tot stand door het zenden van een bestelling, doch uitsluitend door schriftelijke orderbevestiging van Autoparts  (fax of e-mail).

3.      Een schriftelijke orderbevestiging of een bevestiging van een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de klant onverwijld bezwaar maakt.

4.      Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

5.      Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van een (1) week, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

6.      Een order van de potentiële koper als genoemd in artikel 2.2 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
- de potentiële koper precies heeft aangegeven welk product hij wil ontvangen;
- de potentiële koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende registratiescherm van de webshop en de desbetreffende data aan Autoparts via elektronische weg is verzonden en door Autoparts is ontvangen.

7.      Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de webshop is gedaan, per email is verzonden naar het door koper opgegeven emailadres.

8.      Koper en Autoparts komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Autoparts zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.

9.      Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.Autoparts garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.


3. Prijzen

1.      Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent. De prijzen staan inclusief omzetbelasting vermeldt.

2.      Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de webshop met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.

3.      De koper is de prijs verschuldigd die Autoparts in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst Autoparts worden gecorrigeerd.

4.      Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.

5.      Autoparts berekent € 6.75 verzendkosten 


4. Betaling

1.      Bij bestellingen via de webshop kan op de volgende manieren worden betaald:  IDEAL)  

2.      In het geval door Autoparts een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

3.      Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

4.      Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Autoparts. als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.

5.      In geval van niet-tijdige betaling is Autoparts bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.


5. Levering en leveringstijd

1.      Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Autoparts ernaar om bestellingen binnen 3 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Autoparts kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de webshop of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

2.      Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.

3.      Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

4.      Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper.

5.      Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.


6. Ruilen en herroepingsrecht

1.      De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd producten waarvan de verzegeling (seal) is verbroken, of andere gepersonificieerde producten.

2.      Indien de consumentkoper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Autoparts zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consumentkoper betaalde aankoopbedrag minus de bijdrage in de verzendkosten.


7. Eigendomsvoorbehoud

1.      Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Autoparts is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

2.      De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.


8. Garantie en aansprakelijkheid

1.      . Autoparts garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2.      De aankoopfactuur geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

3.      Met betrekking tot producten van derden is Autoparts. tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent. Voor alle producten gelden minimaal de Europese richtlijnen m.b.t. garantie.

4.       Autoparts is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Autoparts. is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. Ondeskundig of onoordeelkundig gebruik van motorafstelgereedschap (incorrecte of uit-fase distributie) kan resulteren in schade aan de kleppen, Autoparts kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor mogelijke schade veroorzaakt door gebruik van dit gereedschap.

5.      Indien Autoparts om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

6.      In het geval de Koper via Autoparts. een overeenkomst heeft gesloten voor een (verlengde) garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard.

7.      Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
-  indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Autoparts of de fabrikant zijn verricht;
- indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid

8.      De koper is gehouden Autoparts te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Autoparts mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen.

9.      De koper is verplicht het product aan Autoparts te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantie-aanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Autoparts zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.


9. Persoonsgegevens

1.      Autoparts zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Autoparts neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.


10. Geschillen

1.      Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen Autoparts of overeenkomsten gesloten met Autoparts worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.  

2.      Autoparts streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails gedurende kantooruren van Autoparts te beantwoorden.


11. Privacy Statement

1.      Autoparts respecteert de privacy van alle gebruikers van de webshop en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer een klant de webshop bezoekt worden verschillende gegevens verzameld teneinde een optimale dienstverlening te kunnen bieden.

2.      Door het plaatsen van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Autoparts. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

3.      Autoparts verstrekt zonder wettige redenen of buiten het doel van haar persoonsregistratie geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

Autoparts Roermond Webshop © 2019